سیس وب

فال-فال روزانه-طالع بینی-fal
سیس وب

فال-فال روزانه-طالع بینی-fal

سیس وب

فال-فال روزانه

« دانلود رایگان سوالات دکتری سراسری 94 - همراه با پاسخنامه »
دفترچه سوالات            
دانلود جغرافیای سیاسی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی شهری (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود ژئومورفولوژی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود آب و هوا شناسی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود علوم اقتصادی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود تاریخ - تاریخ اسلام (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود علوم اجتماعی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود جمعیت شناسی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود مددکاری اجتماعی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود حقوق عمومی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود حقوق جزا و جرم شناسی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود حقوق بین الملل عمومی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود حقوق خصوصی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود  مجموعه علوم سیاسی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود مجموعه مدیریت (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود حسابداری (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود علم اطلاعات و دانش شناسی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود فلسفه (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود فلسفه تعلیم و تربیت (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود برنامه ریزی درسی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود مدیریت آموزشی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود روان شناسی تربیتی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود تکنولوژی آموزشی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود آموزش عالی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود مشاوره (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود علوم ارتباطات (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود سنجش واندازه گیری (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود روان شناسی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود باستان شناسی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود محیط زیست - برنامه ریزی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود کارآفرینی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود آینده پژوهی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود الهیات - علوم قران و حدیث (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود الهیات - ادیان و عرفان (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود الهیات - تاریخ و تمدن ملل اسلامی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود کلام (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود فقه شافعی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود حقوق نفت وگاز (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود اقتصادنفت وگاز (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود سنجش ازدور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود مالی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود مطالعات زنان (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود مدرسی معارف اسلامی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود تربیت بدنی - مدیریت ورزشی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود تربیت بدنی - آسیب شناسی ورزشی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود تربیت بدنی - رفتار حرکتی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود زمین شناسی  فسیل شناسی و چینه شناسی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود زمین شناسی  سنگ شناسی رسوبی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود زمین شناسی - آب شناسی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود زمین شناسی مهندسی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود زمین شناسی زیست محیطی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود زمین شناسی پترولوژی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود زمین شناسی اقتصادی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود زمین شناسی تکتونیک (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود شیمی -شیمی فیزیک (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود شیمی -شیمی الی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود شیمی -شیمی تجزیه (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود شیمی -شیمی معدنی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود شیمی -شیمی کاربردی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود فیتوشیمی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود هواشناسی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود زیست شناسی - سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود زیست شناسی - سلولی و تکوینی گیاهی (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود علوم جانوری - بیوسیستماتیک جانوری (پاسخ کلیدی سنجش)
دانلود علوم جانوری - تکوینی ()
دانلود زیست شناسی - سلولی و مولکولی ()
دانلود بیوشیمی ()
دانلود زیست شناسی - ژنتیک مولکولی ()
دانلود زیست شناسی - میکروبیولوژی ()
دانلود بیوفیزیک ()
دانلود زیست فناوری میکروبی ()
دانلود آمار ()
دانلود ریاضی محض ()
دانلود ریاضی کاربردی ()
دانلود فیزیک دریا ()
دانلود زیست شناسی دریا ()
دانلود علوم و فناوری نانو - نانوفیزیک ()
دانلود فیزیک ()
دانلود فوتونیک
دانلود ژئوفیزیک - لرزه شناسی ()
دانلود ژئوفیزیک - زلزله شناسی ()
دانلود ژئوفیزیک - الکترومغناطیس ()
دانلود ژئوفیزیک - گرانی سنجی ()
دانلود علوم و فناوری نانو - نانوشیمی ()
دانلود ریززیست فناوری ()
دانلود بیوانفورماتیک ()
دانلود علوم کامپیوتر ()
دانلود علوم شناختی
دانلود مجموعه مهندسی برق - الکترونیک ()
دانلود مجموعه مهندسی برق - مخابرات(میدان) ()
دانلود مجموعه مهندسی برق - مخابرات(سیستم) ()
دانلود مجموعه مهندسی برق - قدرت ()
دانلود مجموعه مهندسی برق - کنترل ()
دانلود مجموعه مهندسی برق - هوش و رباتیک ()
دانلود مجموعه مهندسی عمران - سازه ()
دانلود مجموعه مهندسی عمران - زلزله ()
دانلود مجموعه مهندسی عمران - ژئوتکنیک ()
دانلود مجموعه مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی ()
دانلود مجموعه مهندسی عمران - راه و ترابری ()
دانلود مجموعه مهندسی عمران - سواحل ، بنادر و سازه های دریایی ()
دانلود مجموعه مهندسی عمران - مدیریت منابع آب ()
دانلود مجموعه مهندسی عمران - حمل و نقل ()
دانلود مجموعه مهندسی عمران - مدیریت ساخت ()
دانلود مجموعه مهندسی عمران - محیط زیست ()
دانلود مهندسی عمران نقشه برداری - ژئودزی ()
دانلود مهندسی عمران نقشه برداری - فتوگرامتری ()
دانلود مهندسی عمران نقشه برداری - سنجش از دور ()
دانلود مهندسی عمران نقشه برداری - سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) ()
دانلود مهندسی مکانیک - ساخت و تولید ()
دانلود مهندسی مکانیک - مکانیک جامدات ()
دانلود مهندسی مکانیک - دینامیک ، کنترل و ارتعاشات ()
دانلود مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی ()
دانلود مهندسی مکانیک - طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ()
دانلود مهندسی مکانیک - قوای محرکه ()
دانلود مهندسی مکانیک - سازه و بدنه ()
دانلود مهندسی راه آهن - ماشین های ریلی ()
دانلود مهندسی دریا ()
دانلود مهندسی هوافضا - آئرودینامیک ()
دانلود مهندسی هوافضا - جلوبرندگی ()
دانلود مهندسی هوافضا - سازه ()
دانلود مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل ()
دانلود مهندسی معدن - اکتشاف ()
دانلود مهندسی معدن - استخراج ()
دانلود مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی ()
دانلود مهندسی معدن - مکانیک سنگ ()
دانلود مهندسی پلیمر - پلیمر ()
دانلود مهندسی پلیمر - رنگ ()
دانلود مهندسی محیط زیست ()
دانلود مهندسی محیطزیست - آب و فاضلاب ()
دانلود مهندسی محیط زیست - مواد زائدجامد ()
دانلود مهندسی محیطزیست - آلودگی هوا ()
دانلود مهندسی پزشکی - بیوالکتریک ()
دانلود مهندسی پزشکی - بیومکانیک ()
دانلود مهندسی پزشکی - بیومتریال ()
دانلود مجموعه مهندسی صنایع ()
دانلود مهندسی نفت -مخازن ()
دانلود مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ()
دانلود مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری ()
دانلود مهندسی کامپیوتر -هوش مصنوعی ()
دانلود مهندسی موادومتالورژی ()
دانلود مهندسی شیمی ()
دانلود مهندسی شیمی - پلیمر ()
دانلود مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی ()
دانلود فناوری نانو - نانو مواد ()
دانلود فناوری نانو - نانو الکتریک ()
دانلود مهندسی هسته ای - کاربرد پرتوها ()
دانلود مهندسی هسته ای - راکتور ()
دانلود مهندسی هسته ای - پرتوپزشکی ()
دانلود مهندسی هسته ای - گداخت ()
دانلود مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی ()
دانلود مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف ()
دانلود مهندسی فناوری اطلاعات ()
دانلود مهندسی سیستمهای انرژی ()
دانلود
محیط زیست - آلودگی های محیط زیست ()
دانلود محیط زیست - تنوع زیستی ()
دانلود محیط زیست - آمایش محیط زیست ()
دانلود مهندسی مکانیک بیوسیستم ()
دانلود مکانیزاسیون کشاورزی ()
دانلود علوم باغبانی - سبزی و اصلاح سبزی ()
دانلود علوم باغبانی - میوه و اصلاح درختان میوه ()
دانلود علوم باغبانی - گیاهان زینتی ()
دانلود علوم باغبانی - گیاهان دارویی و اصلاح گیاهان دارویی ()
دانلود علوم باغبانی - بیوتکنولوژی ()
دانلود علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی ()
دانلود علوم وصنایع غذایی - میکروبیولوژی مواد غذایی ()
دانلود علوم وصنایع غذایی - شیمی مواد غذایی ()
دانلود علوم وصنایع غذایی - مواد و طراحی صنایع غذایی ()
دانلود مهندسی اقتصادکشاورزی ()
دانلود فرآورده های چندسازه چوب ()
دانلود صنایع خمیر و کاغذ ()
دانلود علوم خاک - بیولوژی و تکنولوژی خاک ()
دانلود علوم خاک - فیزیک و حفاظت خاک ()
دانلود علوم خاک - پیدایش و رده بندی ()
دانلود علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی ()
دانلود فیزیولوژی دام ()
دانلود تغذیه دام ()
دانلود اصلاح نژاد دام ()
دانلود آبیاری و زهکشی ()
دانلود سازه های آبی ()
دانلود مهندسی منابع آب ()
دانلود هواشناسی کشاورزی ()
دانلود اصلاح نباتات ()
دانلود زراعت ()
دانلود علوم علف های هرز ()
دانلود بیوتکنولوژی کشاورزی ()
دانلود بوم شناسی زراعی ()
دانلود ترویج وآموزش کشاورزی ()
دانلود توسعه کشاورزی ()
دانلود حشره شناسی کشاورزی ()
دانلود بیماری شناسی گیاهی ()
دانلود علوم جنگل - جنگل داری و مسائل اقتصادی ()
دانلود علوم جنگل - مهندسی جنگل ()
دانلود علوم جنگل - جنگل شناسی ()
دانلود تکثیر و پرورش آبزیان ()
دانلود شیلات - عمل آوری ()
دانلود شیلات - تولید و بهره برداری ()
دانلود علوم مرتع ()
دانلود بیابان زدایی ()
دانلود علوم و مهندسی آبخیزداری ()
دانلود کشاورزی هسته ای ()
دانلود علوم طیور ()
دانلود بیولوژی و آناتومی چوب ()
دانلود مدیریت پروژه وساخت ()
دانلود معماری ()
دانلود شهرسازی-برنامه ریزی و طراحی و مدیریت ()
دانلود پژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر ()
دانلود مرمت - مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی ()
دانلود مرمت - مرمت واحیای بناها و بافت های تاریخی ()
دانلود جراحی دامپزشکی ()
دانلود مامائی وبیماریهای تولیدمثل دام ()
دانلود بیماریهای داخلی دام های کوچک ()
دانلود بیماریهای داخلی دام های بزرگ ()
دانلود کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی ()
دانلود پاتولوژی دامپزشکی ()
دانلود بهداشت وبیماریهای طیور ()
دانلود بیوشیمی ()
دانلود بهداشت آبزیان ()
دانلود بهداشت موادغذایی ()
دانلود بهداشت خوراک دام ()
دانلود اپیدمیولوژی ()
دانلود انگل شناسی دامپزشکی ()
دانلود باکتری شناسی ()
دانلود ویروس شناسی ()
دانلود ایمنی شناسی ()
دانلود بیوتکنولوژی ()
دانلود فناوری تولید مثل در دامپزشکی ()
دانلود فارماکولوژی دامپزشکی ()
دانلود فیزیولوژی ()
دانلود آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی ()
دانلود بافت شناسی مقایسه ای ()
دانلود زبان وادبیات فارسی ()
دانلود زبان وادبیات عرب ()
دانلود آموزش زبان فرانسه ()
دانلود زبان فرانسه - ادبیات ()
دانلود آموزش زبان روسی ()
دانلود آموزش زبان آلمانی ()
دانلود آموزش زبان انگلیسی ()
دانلود زبان وادبیات انگلیسی ()
دانلود ترجمه ()
دانلود زبان شناسی همگانی ()
دانلود فرهنگ وزبانهای باستانی ()

 

 

 دفترچه های شماره دو


 

دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه ()
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی فنی-مهندسی ()
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی ()
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی ()
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی هنر ()
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی دامپزشکی ()
دانلود گروه آزمایشی زبان - کدرشته 2801 و 2811 ()
دانلود گروه آزمایشی زبان عربی - ویژه کدرشته 2802 ()
دانلود گروه آزمایشی زبان فرانسه - ویژه کدرشته 2803 2804 ()
دانلود گروه آزمایشی زبان روسی - ویژه کدرشته 2805 ()
دانلود گروه آزمایشی زبان آلمانی - ویژه کدرشته 2806 ()
دانلود گروه آزمایشی زبان - کد رشته های 2807 و 2808 و 2809 و 2810 ()


نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
چت چت روم چت روم فارسی چتروم